LỊCH THUYẾT GIẢNG NĂM 2013 TẠI CHÙA ĐÔNG HƯNG

(Trong ngày Tu học mỗi chủ nhật đầu tháng)

Ngày

Giáo thọ

Chủ đề (*)

Chủ nhật 3 tháng 3

Thầy Thích Chúc Độ

Phật Pháp căn bản

Chủ nhật 7 tháng 4

Thầy Thích Chúc Hội

Phật Pháp tổng quan

Chủ nhật 5 tháng 5

Thầy Thích Chúc Thanh

Lịch sử Phật Giáo(1)

Chủ nhật 2 tháng 6

Thầy Thích Chúc Đại

Phật học ứng dụng(1)

Chủ nhật 7 tháng 7

Thầy Thích Chúc Độ

Phật Pháp căn bản

Chủ nhật 4 tháng 8

Thầy Thích Chúc Hội

Phật Pháp tổng quan

Chủ nhật 1 tháng 9

Thầy Thích Chúc Thanh

Lịch sử Phật Giáo (2)

Chủ nhật 6 tháng 10

Thầy Thích Chúc Đại

Phật học ứng dụng (2)

Chủ nhật 3 tháng 11

Thầy Thích Chúc Độ

Nghi lễ Phật Giáo

Chủ nhật 22 tháng 12

Lễ vía Đức Phật A Di Đà

Ý nghĩa của lễ Kỷ niệm

Chú ý:

- (*) Chủ đề do quý Giáo thọ tự chọn

- Thời gian: Từ 11am đến 12pm mỗi Chủ nhật đầu tháng, trong ngày tu học .

- Ngoài ra trong các buổi Pháp thọai hằng tuần, quý thầy sẽ luân phiên chia sẽ Phật Pháp theo các chủ đề cần yếu cho vấn đề tu học.

Yêu cầu:

- Các Phật tử giữ yên lặng trong giờ thuyết pháp, cũng như trong các khóa lễ

- Tắt cellphone (điện thoại) trong các khóa lễ

- Nêu câu hỏi để quý thầy giúp giải tỏa sự nghi ngờ đối với những lời Phật dạy

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG