Hương linh thọ dụng phẩm vật dâng cúng bằng cách nào ?

HỎI: Tôi được biết: "Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng được tất cả những vật phẩm mà thân nhân dâng cúng thường là cơm, nước, hương, hoa nhưng chỉ hưởng mùi vị của thức ăn mà thôi” (Cúng cơm cho hương linh sau ngày chung thất).

Xem thêm: Hương linh thọ dụng phẩm vật dâng cúng bằng cách nào ?

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.