Phật pháp vấn đáp 1

  Lão Hòa thượng Tịnh Không
Nhóm Hoa Tạng Giảng Ký cung kính ghi chép 

Lời Tựa

Ðức Thế tôn thị hiện tại thế gian này giảng kinh thuyết pháp, giúp cho chúng sanh đoạn dứt nghi hoặc và sanh trưởng lòng tin, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, giải thoát rốt ráo. 

Xem thêm: Phật pháp vấn đáp 1

Làm sao để hiểu và thương nỗi khổ của người khác?

Chúc Thanh chuyển ngữ

Hỏi:

Trong các bài thuyết pháp, những nguyên nhân của khổ cũng như cách diệt khổ thường hay được giảng dạy. Tôi trở thành Phật tử được 18 năm và tôi cảm thấy là tôi đã hiểu và chấp nhận được các nỗi khổ của tự thân nhưng tôi thấy rất là khó để hiểu nỗi khổ của những người khác.

Xem thêm: Làm sao để hiểu và thương nỗi khổ của người khác?

Vấn đạo

Chúc Thanh chuyển ngữ

Hỏi: Thỉnh thoảng tôi không thể chịu đựng được khi bị gián đoạn trong lúc đang mãi mê làm một chuyện gì.

Xem thêm: Vấn đạo

Tự độ

Gần đây, tôi được biết một Phật tử bị vận động cải đạo từ một người khác đạo. Người ấy cho rằng: Phật giáo chủ trương “tự lực” (ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng), khó có thể thành công được.Mà chỉ có thể được “cứu rỗi” từ đấng “toàn năng” của họ mà thôi.

Xem thêm: Tự độ

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.