Phật học thường thức

Ý nghĩa chữ Tu

Phật tử chúng ta thường xuyên đến chùa lễ Phật, tụng kinh… và cũng thường được quý sư, quý thầy, quý sư cô nhắc nhở con cố gắng tu học nhé. Cố gắng thì có cố gắng thật, nhưng để hiểu chữ tu một cách thấu đáo thì không phải đơn giản, hay sâu xa hơn hiểu để ứng dụng vào đời sống thì khó gấp bội. Người viết cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, nên nay cố gắng y cứ vào đôi điều giảng dạy của Thế Tôn và các vị Luận sư được ghi chép lại trong kinh văn cũng như luận tạng, lạm bàn một vài ý nghĩa về chữ “Tu” trong Phật Giáo, để chúng ta cùng nhau suy tư về ý nghĩa này.

Xem thêm: Ý nghĩa chữ Tu

Con Đường Dẫn Đến Khổ Đau Và Hạnh Phúc

Trong cuộc sống này, đã có không biết bao nhiêu người khổ đau, khổ đau bức bách từ vật chất đến tinh thần, cũng không thiếu người lại luôn sống với thân tâm an lạc và hạnh phúc. Nhưng kết quả của hạnh phúc hay khổ đau tất định phải có những nhân tố của riêng nó, chứ không thể tự nhiên mà có được.

Xem thêm: Con Đường Dẫn Đến Khổ Đau Và Hạnh Phúc

Bốn pháp làm mất Bồ Đề Tâm

               Theo quan điểm của Đại Thừa Phật giáo, phát khởi tu tập Bồ Đề tâm là một điều kiện tiên quyết để học hạnh Bồ Tát, dẫn đến quả vị Phật. Nếu vị nào không sinh khởi tâm này thì sẽ không thể hoàn thành được quả vị Phật thừa. Luận bàn và giải thích về Tâm Bồ Đề được ghi chép lại rất nhiều trong hệ thống kinh điển Đại thừa. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ dựa vào “ Thập Trụ Tỳ Bà Sa luận” cũng thường được gọi tắt là “Thập trụ luận” của Bồ Tát Long Thọ, để làm y cứ luận bàn cho vấn đề trên.

Xem thêm: Bốn pháp làm mất Bồ Đề Tâm

Tinh thần học Phật

 


2001. Lời dẫn

Cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm về trước, từ lưu vực sông Hằng của xứ Ấn, đã sản sinh cho thế giới một con người vĩ đại, con người ấy sau khi tu tập thiện hạnh, thành tựa đạo quả giải thoát với tên gọi tôn kính - Phật Đà. Người với chí nguyện đem lại lợi lạc cho đời, đã mang thông điệp của từ bi, ánh sáng của tuệ giác, chỉ đường cho con người thực tập, nhằm quy hướng thiện xứ, hướng về cội nguồn của hạnh phúc.

Xem thêm: Tinh thần học Phật

Làm đẹp Thân Tâm

200Sự kết hợp của hai yếu tố thân và tâm xây dựng nên thân ngũ uẩn của một con người. Rồi từ con người đó, trong suốt quá trình sống, con người có thể thực hành thiện pháp, sống với thiện nghiệp khiến cho thân tâm vị ấy được an lạc, hạnh phúc và cho đến giải thoát.

Nhưng cũng từ con người này, họ cũng có thể gây ra biết bao điều bất thiện dẫn đến thân tâm phải chịu nhiều khổ đau và bất hạnh. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề? Làm thế nào để chúng ta có được đời sống trọn vẹn trong niềm hỷ lạc của kiếp người? Đây là câu hỏi lớn mà con người luôn trăn trở. Cùng với nỗi trăn trở ấy, chúng tôi quay về lời dạy của bậc Đạo Sư để tìm ra lời giải đáp cho những mê mờ của chính mình, đồng thời hy vọng được chia sẻ cùng bạn đọc.

Xem thêm: Làm đẹp Thân Tâm

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.