Nghi thức

Lễ cầu nguyện hằng tuần cho DHYA*

Các em vâng tập tại chánh điện, giữ trang nghiêm, yên lặng và thẳng hàng.

Tất cả đứng thẳng nhìn lên Đức Phật, bắt đầu làm lễ.

Đảnh lễ Tam Bảo

-       Con về nương tựa Phật

Người đưa đường chỉ lối, cho con trong cuộc đời.  

Nam mô Phật đà da. (c) (lạy 1 lạy)

-       Con về nương tựa Pháp

Con đường của tình thương, và sự hiểu biết.

Nam mô Đạt ma da (c) (lạy 1 lạy)

-       Con về nương tựa Tăng

Đoàn thể của những người, nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

Nam mô Tăng già da. (c) (lạy 1 lạy)

Phát nguyện  Ngồi thẳng, chấp tay và tụng theo nhịp mõ:


Trầm hương xông ngát điện,

Sen nở Phật hiện thân,

Pháp giới thành thanh tịnh,

Chúng sanh lắng nghiệp trần. (c)

Đệ tử tâm thành

Hướng về Tam Bảo:

Phật là thầy chỉ đạo,

Bậc tỉnh thức vẹn toàn,

Tướng tốt đoan trang,

Trí và bi viên mãn. (c)

Pháp là con đường sáng,

Dẫn người thoát cõi mê,

Đưa con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức.

Tăng là đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui,

Tu tập giải thoát,

Làm an lạc cuộc đời. (c)

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo,

Trên con đường học đạo,

Biết Tam Bảo của tự tâm.

Nguyện xin chuyên cần,

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.

Nguyện theo hơi thở,

Nở nụ cười tươi.

Nguyện học nhìn cuộc đời,

Bằng con mắt quán chiếu. (c)

Nguyện xin tìm hiểu

Nỗi khổ của muôn loài.

Tập từ bi,

Hành hỷ xả,

Sáng cho người thêm niềm vui,

Chiều giúp người bớt khổ. (c)

Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục,

Nếp sống lành mạnh an hòa,

Cho thân thể kiện khương.

Nguyện rủ bỏ âu lo,

Học tha thứ bao dung,

Cho tâm tư nhẹ nhõm. (c)

Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo:

Ơn cha mẹ, ơn thầy,

Ơn bè bạn, chúng sanh,

Nguyện tu học tinh chuyên

Cho cây bi trí nở hoa.

Mong một ngày kia,

Có khả năng cứu độ mọi loài,

Vượt ra ngoài cõi khổ,

Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh,

Gia hộ cho đệ tử chúng con

Viên thành đại nguyện. (c)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  (c) (3 lần)


Ngồi thiền (5 phút)

Lạy tạ ơn

-          Đệ tử nguyện vì tưởng nhớ ân đức Tam Bảo, chí thành đảnh lễ mười phương thường trú Tam Bảo. (c) (1 lạy)

-          Đệ tử nguyện vì tưởng nhớ ân Cha mẹ và Thầy Tổ, chí thành đảnh lễ mười phương thường trú Tam Bảo. (c) (1 lạy)

-          Đệ tử nguyện vì thay thế cho tất cả chúng sinh, chí thành đảnh lễ mười phương thường trú Tam Bảo. (c) (1 lạy)

Hồi hướng:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo. (c c)

DHYA (Dong Hung Youth Association - Trung tâm thanh thiếu niên Phật tử Đông Hưng)

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.