(Phiên âm)

Ngã kim quán mộc chư Như lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

 

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

 

Án, Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni tát Phạ hạ.

(Việt dịch)

Nước thơm dâng tắm các Như Lai

Thanh tịnh trang nghiêm trí hiển bày

Phiền não từ nay xin nguyện đoạn

Đồng nhau đi trọn đạo Bồ đề.

Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tát Phạ hạ.

Praise for Bathing the Buddha:

 

我 今 灌 沐 諸 如 來

We are now coming up to bath Tathagatas

 

凈 智 莊 嚴 功 德 海

For accumulating purity, wisdom, dignity, merit and virtue.

 

五 濁 眾 生 離 塵 垢

May all sentient beings rid themselves of impurity

 

同 證 如 來 凈 法 身

And may all realize the pure entity of Tathagatas

(bản dịch Anh ngữ của Phật Quang Sơn Tây Lai tự)

 

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.