Nghi thức Lễ cầu nguyện hằng tuần cho DHYA

Nghi thức

Lễ cầu nguyện hằng tuần cho DHYA*

Các em vâng tập tại chánh điện, giữ trang nghiêm, yên lặng và thẳng hàng.

Tất cả đứng thẳng nhìn lên Đức Phật, bắt đầu làm lễ.

Đảnh lễ Tam Bảo

-       Con về nương tựa Phật

Người đưa đường chỉ lối, cho con trong cuộc đời.  

Nam mô Phật đà da. (c) (lạy 1 lạy)

Xem thêm: Nghi thức Lễ cầu nguyện hằng tuần cho DHYA

“Tận Thuyết” hay “Thuyết tận” trong bài kệ tán Phật

 1. Dẫn nhập

 Sau khi chúng tôi viết bài “ Trừ phiền não” hay “ Chư phiền não ”  trong đoạn văn hồi hướng đăng tải trên trang tin “ Đạo Phật ngày nay ”. [1]Sau bài viết này, bạn đọc Hư Trúc hỏi :  “ Hư Trúc thấy trong bài tụng :  Sát trần tâm niệm khả số tri, Đại hải trung thủy khả ẩm tận, Hư không khả lượng phong khả kế, Vô năng THUYẾT TÂN Phật công đức. Thấy trong kinh tụng in là THUYẾT TẬN.Nhưng khi tụng lại thấy có nơi lại tụng là TẬN THUYẾT. Dĩ nhiên tụng đã quen rồi thì không phải sửa đổi. Nhưng không biết thế nào là đúng nguyên bản?Chư vị nào có biết xin góp ý cho đại chúng liễu tri!”

Xem thêm: “Tận Thuyết” hay “Thuyết tận” trong bài kệ tán Phật

“Trừ phiền não” hay “chư phiền não” trong đoạn văn hồi hướng

Hồi hướng là một trong những tính chất đặc thù của Phật giáo. Hàng Phật tử, luôn phát nguyện và hồi hướng những điều an vui, tốt đẹp đến vạn loài, nguyện cầu cả thảy đồng thoát khổ đau, đồng chứng giải thoát. Chính vì lý do đó, nên các vị Thánh Nhân, Tổ Đức dĩ văn tải đạo, soạn ra những lời cầu nguyện cho chúng ta thực hành mỗi ngày. Tuy nhiên, trải qua thời gian truyền thừa, cũng như trong quá trình phiên dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, thiết tưởng ít nhiều đã có sự lệch lạc. Nơi đây, tác giả chỉ xin nêu một bài văn hồi hướng nhỏ mà chúng ta thường tụng trong các khóa lễ, để thấy được sự khác biệt hoặc là nhầm lẫn trong cách phiên âm hay dùng từ, từ Hán sang Việt.

Xem thêm: “Trừ phiền não” hay “chư phiền não” trong đoạn văn hồi hướng

Bài kệ tắm Phật

(Phiên âm)

Ngã kim quán mộc chư Như lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

 

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Xem thêm: Bài kệ tắm Phật

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.