Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Hán dịch: Dao Tần, Tam-tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập.

Giảng thuật: Hòa Thượng Tuyên Hóa,

Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc.

 

 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA gồm có bảy quyển, chia thành hai mươi tám phẩm. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ hai mươi lăm, nhưng trong bản kinh văn xưa thì là thứ hai mươi bốn, vì trong đó thiếu một phẩm Ðề-Bà-Ðạt-Ða (phẩm thứ mười hai). Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Xem thêm: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Vĩnh Gia Đại sư Chứng Đạo Ca thiển thích (kỳ 1)


Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng tại Kim Luân Thánh Tự 

Los Angeles, California, Mỹ Quốc, tháng 2 năm 1985


 Lời Tựa

Bài Chứng Ðạo Ca này (Chinese/ English) giải bầy hết mọi điều tâm đắc của Ðại sư Vĩnh-Gia, kết quả một đời tu hành của ngài. Quí vị chẳng nên chỉ nghe lướt qua, mà phải đọc cho thuộc, kẻo uổng mất giá trị của nó. Ðây là lời khuyên của Thượng Nhân Tuyên Hóa, nhân kỳ thuyết giảng "Vĩnh-Gia Chứng Ðạo Ca," năm 1985 tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles, Mỹ Quốc. Với tâm bi thiết tha, và cũng như Ðại sư Vĩnh-Gia, Thượng nhân đã chẳng nề hà, dùng lời phương tiện trỏ thẳng cho chúng ta cái tướng chân thật của viên "Ngọc Ma-ni, ngươi chẳng biết."

Xem thêm: Vĩnh Gia Đại sư Chứng Đạo Ca thiển thích (kỳ 1)

Nghĩa Huyền Thiền sư- Lâm Tế ngữ lục

Từ Ân Thiền Ðường Hoa Kỳ Xuất Bản Năm 1993 Phật lịch 2536

Lời Dịch Giả

 

Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt Lục và tập thứ 47 của Bộ Ðại Tạng Kinh. Lý do là phần có trong Chỉ Nguyệt Lục không thấy in trong bộ Ðại Tạng; Ngược lại, phần in trong bộ Ðại Tạng lại không có trong Chỉ Nguyệt Lục, nên chúng tôi dịch cả hai cho đầy đủ.

Xem thêm: Nghĩa Huyền Thiền sư- Lâm Tế ngữ lục

Thiên Thân Tịnh độ luận

Làm thế nào chúng ta quán chiếu và đánh thức niềm tin? Nếu một người thiện nam hay tín nữ thực hành và hoàn thành Năm Thực Tập Chính Niệm, người ấy cuối cùng sẽ đạt được sự vãng sinh về vùng đất Hòa Hòa Bình và An Lạc, cùng thấy Đức Thế Tôn Di Đà.

Nguyên tác: Vasubandhu's discourse On The Pure Land

Tác giả:  Thiên Thân Tôn Giả (Thế Thân - Vasubandhu)

Dịch từ Hoa Ngữ: Hisao Inagaki

Chuyển ngữ:  Tuệ Uyển- 04/12/2010

Xem thêm: Thiên Thân Tịnh độ luận

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà

Phật thuyết Kinh A Di ĐàHán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập.

Giảng giải: Vạn Phật Thánh Thành, Tuyên Hóa Thượng Nhân.

I. Thích danh:

Mỗi bộ kinh có tên riêng và tên chung. Tên riêng thì chỉ đặc biệt bộ kinh ấy có; tên chung là tên phổ thông kinh nào cũng có.

 

Tên riêng là gì? Như tên "Phật thuyết A Di Ðà" chính là tên riêng, chỉ có bộ kinh này được gọi thôi, còn những kinh khác thì không. "Kinh" là tên chung, tên chung này kinh nào cũng có. "Chung" là chung của các kinh, "riêng" là chỉ riêng của kinh này.

Xem thêm: Kinh Phật Thuyết A Di Ðà

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.