Tại sao tụng thất giác chi để chữa bệnh, cầu an?

Theo lời Phật dạy, người xuất gia không những giúp nhau trong cuộc sống đời thường mà còn phải lân mẫn khi bệnh tật, ốm đau1. Sự kiện Đức Phật cùng chúng Tăng thăm Tỳ-kheo đang lâm bệnh và sau đó thuyết giảng, cầu nguyện cho vị này thường xuất hiện trong nhiều bản kinh. Ba bản kinh đều mang tên kinhBệnhtrongTương ưng bộlà những ví dụ tiêu biểu.

Xem thêm: Tại sao tụng thất giác chi để chữa bệnh, cầu an?

PHẬT THUYẾT PHÁP ẤN KINH

PHẬT THUYẾT PHÁP ẤN KINH

佛說法印經

Saddharma-mudrā sūtra

Ārya-dharma-mudra sūtraa
Phước Nguyên giới thiệu -dịch và chú
*******

PHẦN I/GIỚI THIỆU KINH PHÁP ẤN
1/Lịch sử truyền dịch Hán Tạng

Bản kinh Pháp Ấn này, tên đầy đủ là: Phật thuyết Pháp Ấn Kinh, đó là dẫn theo tên kinh trong bản dịch của Ngài Thí Hộ. Hiện tại, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tân Tu Đại Tạng Kinh có bốn bản dịch Kinh Pháp Ấn, có thể kể như sau:

Xem thêm: PHẬT THUYẾT PHÁP ẤN KINH

Đức Phật thuyết giảng về Vô ngã

Kinh  Anattalakkhana-sutta
và Kinh Samyuktagamasutra 

Vô ngã là một khái niệm chủ yếu của Phật giáo và cũng là một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất. Đức Phật không hề chủ trương và cũng không tham gia tranh biện về các vấn đề siêu hình, thế nhưng ngay sau bài thuyết giảng đầu tiên làm nòng cốt cho toàn bộ Đạo Pháp là Tứ Diệu Đế, Ngài đã không do dự chút nào khi nêu lên khái niệm về Vô Ngã.

Xem thêm: Đức Phật thuyết giảng về Vô ngã

Vĩnh Gia Đại sư Chứng Đạo Ca thiển thích (kỳ 2 hết)

Tịnh ngũ căn, đắc ngũ lực

Duy chứng nãi tri nan khả trắc.

Kính lý khán hình kiến bất nan,

Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc.(Chinese/ English)

Dịch:

Tịnh năm mắt, được năm lực,

Có chứng mới hay không lượng được

Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình,

Ðáy nước mò trăng khôn nắm nguyệt.

Xem thêm: Vĩnh Gia Đại sư Chứng Đạo Ca thiển thích (kỳ 2 hết)

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng

Duyên Khởi

Hơn năm năm trước, nhân chuyến chiêm bái Phật tích ở Ấn, trên đường về, Đại Đức Minh-Giác, trụ trì chùa Niệm Phật (Hòa Lan) đã ghé thăm và đảnh lễ ngài Diễn Bồi tại Bát Nhã Giảng Đường ở Tân Gia Ba, và được ngài trao tặng cuốn sách nhỏ, mang tựa đề Bát Quan Trai Giới Thập Giảng. Về đến Âu Châu, thầy Minh-Giác đã tặng lại tôi cuốn sách này. Vốn sẵn ngưỡng mộ tài đức ngài Diễn Bồi, thêm phần nhân chân sự thực lợi của Pháp tu Bát Trai Giới, nhất là đối với hàng Phật tử tại gia trong thời kỳ chính tà khó phân này, nên tôi quyết định phiên dịch cuốn sách trên, hầu làm tài liệu cho các Phật tử thích tu học, có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về Pháp tu Bát Trai Giới, pháp tu căn bản do chư Phật chế định và trao truyền cho tứ chúng. 
          

Xem thêm: Bát Quan Trai Giới Thập Giảng

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.