Thuyết Pháp

Thị phi nhân ngã

Do TT Thích Thông Kinh giảng tại trường hạ chùa Trúc Lâm, Canada năm 2007

{auto displayheight="0" height="180" width="320" plthumbs="true" shuffle="false" repeat="list" pbgcolor="#000000" pfgcolor="#cccccc", phicolor="#0099ff" showstop="true"}thiphinhannga.xml{/auto}

Ý niệm An Cư

Do TT Thích Thông Kinh thuyết giảng trong khóa an cư kiết hạ tại chùa Trúc Lâm - Canada năm 2007.

{auto displayheight="0" height="180" width="320" plthumbs="true" shuffle="false" repeat="list" pbgcolor="#B4B4B4" pfgcolor="#000000", phicolor="#0099ff" showstop="true"}yniemancu.xml{/auto}

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.