Thuyết Pháp

"Ý nghĩa ngày lễ Kỷ niệm Phật thành đạo" do thầy Chúc Độ chia sẻ tại chùa Phước Hải (Charlotte, North Carolina) trong ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Tất đạt đa thành đạo Vô thượng Bồ đề, ngày 17 tháng 1 năm 2016. 

Nghe trên Youtube

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.