Thuyết Pháp

Nội dung buổi học cuối trong phần Những đặc tính của Đạo Phật, tại lớp Phật Pháp căn bản tại chùa Đông Hưng, do thầy Chúc Độ hướng dẫn.

Nội dung: Tính chất Duyên khởi, tính chất tôn giáo và tính thực tiển trong đạo Phật.

     

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.