Phim lễ tại chùa

Dựng tượng Quán Âm

Ngày 23 tháng 6 năm 2012, chùa Đông Hưng tại thành phố Virginia Beach đã cung thỉnh tôn tượng Quán Âm Bồ Tát thăng tòa. Đây là phần khó nhất của tượng đài Quán Âm thập nhị nguyện, vì tượng Quán Âm này đã hơn 12 tuổi và đặt tượng trên vị trí cao.Tượng đài Quán Âm thập nhị nguyện sẽ bao gồm một tượng lớn đứng trên cao và 12 tượng nhỏ đứng theo hình tròn phía dưới. Trước mỗi tượng sẽ có một phiến đá khắc lời nguyện bằng 2 ngôn ngữ: Anh - Việt. Hy vọng tượng đài sẽ hoàn thành kịp lễ Vu Lan.

Xem thêm: Dựng tượng Quán Âm

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.