Nghi lễ Phật Giáo

Xin giới thiệu đến đại chúng nghi thức tụng kinh trong thời khóa mỗi sáng chủ nhật tại chùa Đông Hưng (Virginia Beach). Do chư Tăng và các Phật tử tại đạo tràng thể hiện.

 

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.