HT. Thích Thiện Hạnh vừa viên tịch


BUDDHIST EDUCATION CENTER OF AMERICA, INC.,

TỔ ĐÌNH ĐÔNG HƯNG

4177 West Neck Rd., Virginia Beach, VA 23456


                          KÍNH BÁO

 Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni.

 Tổ đình Đông Hưng vô cùng kính tiếc báo tin:

 HÒA THƯỢNG THƯỢNG ĐỒNG HẠ CHỈ, TỰ THÔNG QUÁN, HIỆU THIỆN HẠNH.

ĐÃ VIÊN TỊCH VÀO LÚC 5:15 NGÀY MỒNG 3 THÁNG 5 NĂM KỶ SỬU (ngày 26 tháng 5 năm 2009).

TRỤ THẾ 65 TUỔI, HẠ LẠP 40 NĂM.

Xem thêm: HT. Thích Thiện Hạnh vừa viên tịch

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.