Thơ

Thơ Thiền Haiku là một loại hình nghệ thuật độc đáo của Nhật Bản kết hợp nghệ thuật thơ và Thiền trong đạo Bụt.Những bài thơ Thiền của các vị thiền sư nổi tiếng thể hiện một sự chứng đạt tâm linh của họ bằng nhưng câu thơ hết sức súc tích nhưng rất ý vị sâu xa. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng thực sự thơ thiền Haiku đã để lại những khoảng bình an, tĩnh tại cho chúng ta mỗi khi có dịp đọc và chiêm nghiệm. Eshare xin giới thiệu chùm thơ Thiền Haiku đến các bạn thông qua bản dịch của Đồng Tâm


Enlightenment is like the moon reflected on the water.
The moon does not get wet, nor is the water broken.


Although its light is wide and great,
The moon is reflected even in a puddle an inch wide.
The whole moon and the entire sky
Are reflected in one dewdrop on the grass.

(Dogen )

 

Giác ngộ giống như trăng soi trên nước

Trăng không bị ướt dù nước có vỡ tan

Dù ánh sang trăng là rộng lớn vô cùng

Trăng vẫn soi dù trên ao tù nước động

Cả mặt trăng và cả bầu trời diệu vợi

Soi trên từng hạt sương ngủ yên trên tán cỏ im lìm.


 

Those who see worldly life as an obstacle to Dharma
see no Dharma in everyday actions.
They have not yet discovered that
there are no everyday actions outside of Dharma.
Dogen

Người thế gian xem đời sống là một trở ngại của Pháp

không thấy Pháp trong cuộc sống hằng ngày

họ chưa thấy được rằng

không có hành động hằng ngày nào là nằm ngoài cửa Pháp

 

It is as though you have an eye
That sees all forms
But does not see itself.
This is how your mind is.
Its light penetrates everywhere
And engulfs everything,
So why does it not know itself?
Foyan

Dù  đôi mắt bạn thấy được mọi vật

Nhưng mắt không thề thấy được chính nó

tâm của ta cũng vậy

ánh sáng của tâm tràn ngập mọi nơi

bao phủ vạn vật

Vậy, không có lý do gì tâm không biết được chính mình

 

 

Who is hearing?
Your physical being doesn’t hear,
Nor does the void.
Then what does?
Strive to find out.
Put aside your rational Intellect,
Give up all techniques.
Just get rid of the notion of self.
Bassui

Ai đang nghe?

Thân thể bạn không nghe

Cũng không phải là không có

vậy cái gì nghe?

cố gắng  tìm ra

bỏ ra những trí thông minh của bạn

bỏ ra những kỹ thuật

chỉ cần thoát khỏi những ý niệm cái tôi

Hell is not punishment,
it's training.
Shunryu Suzuki

Địa ngục không phải là sự trừng phạt

Đó là sự đào luyện

 

The most important thing is to find out
what is the most important thing.
Shunryu Suzuki

Điều quan trọng nhất là tìm ra điều gì là quan trọng nhất

Food and clothes sustain
Body and life;
I advise you to learn
Being as is.
When it’s time,
I move my hermitage and go,
And there’s nothing
To be left behind.
Layman P’ang

Thức ăn và quần áo giữ gìn

Thên thể và cuộc sống

Tôi khuyên bạn học

Sự sống như là

Chính thời khắc của nó

Tôi đi đến viện tu khổ hạnh và đi

Không có gì

Bỏ lại sau lưng

A world of dew,
and within every dewdrop
a world of struggle
Issa

Thế giới của giọt sương,

Và nằm trong mỗi giọt sương

Một thế giới của sự tranh đấu


CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.