Bài viết

Kính lạy Mười phương Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm

Trong giờ phút thiêng liêng thanh tịnh này, tâm thành của tất cả chúng con đang hòa quyện vào lòng Từ bi vô lượng của Đức bồ tát Quan Thế Âm và mười Phương Tam bảo.

Bởi vì:

Chúng con đang được sống trong sự chở che của Tam Bảo khắp mười phương, trong đức Từ Bi rộng lớn của Bồ tát Quán Thế Âm. Chúng con là những đứa con thơ dại của Tam Bảo, đang từng bước thực tập và chuyển hóa tự thân để cho ba nghiệp khế hợp được với lời dạy của Chư Phật, Bồ Tát nguyện được sống đúng với bản thể Từ Bi nơi tự tánh.

Kính lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, nhân lễ đốt nến đêm nay, con xin phát nguyện:

Trước sự ganh ghét và thù hận của cuộc đời , con nguyện thực tập hạnh bao dung để tập tha thứ và quán thân thù bình đẳng, làm khơi dậy dòng suối yêu thương.

Trước bao tiếng thị phi nhơn ngã, con nguyện học hạnh lắng nghe, để chuyển hóa tiếng thị phi thành lời yêu thương ái ngữ.

Trước bao oan trái của kiếp người, con nguyện thực tập đức nhẫn nhục và khiêm cung để vượt thoát sự trái oan.

Như những ngọn nến chiếu sáng bóng đêm, chúng con nguyện đem tuệ giác chiếu rọi mọi hành động từ thân, miệng, ý; để mỗi ngày con được sống trong sự tỉnh thức.

Kính lạy Bồ tát Quán Thế Âm

Chúng con đang dõng bước đăng trình về bến Giác. Xin nguyện Tam bảo gia hộ cho chúng con đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua tất cả sự chướng ngăn trên lộ trình học đạo và hành đạo. Nguyện luôn được sống bình an và hạnh phúc trong ánh hào quang của trí tuệ Phật Đà.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma ha tát.

Khể Thủ

Thích Chúc Độ

 

Thầy Chúc Độ, thay mặt đại chúng dâng lời phát nguyện

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.