Văn hóa Phật Giáo

VĂN MỪNG PHẬT ĐẢN
PHẬT LỊCH 2559 - TÂY LỊCH 2015
CHÙA ĐÔNG HƯNG, VIRGINIA BEACH, VA

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính Bạch Chư Đại đức Tăng Ni ,
Kính thưa chư Phật tử gần xa,

Hôm nay rằm tháng tư năm Ất Mùi chính là ngày kỷ niệm Phật đản 2639 Pl 2559, ngày mà cách đây hai mươi sáu thế kỷ một Đức Bồ tát xuất hiện ở thế gian này và Ngài chính là Đức Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Như lai, bậc Ứng cúng, đấng Chánh Biến tri:
"Một chúng sanh duy nhất, một Con Người phi thường xuất hiện trong thế gian, vì lợi ích cho số đông, vì lòng từ mẫn, vì sự tốt đẹp, vì sự hạnh phúc của chư thiên và loài người" (Anguttara Nikaya).


Sự xuất hiện của Đức Thế Tôn với lòng Từ Vô hạn, với Trí tuệ vô biên đã từng ban rải mưa pháp an lành cho chư Thiên và nhân loại, có giá trị chắc thật xuyên suốt không gian và tồn tại khắp thời gian.

“Đấng Như Lai (Tathagata), bậc Ứng Cúng (Araham), đấng Chánh Biến Tri (Samma Sambuddha), người đã sanh ra con đường vô sanh, đã sáng tạo con đường chưa được sáng tạo, đã công bố con đường chưa được công bố, người đã hiểu biết con đường, người đã mục kích con đường, người đã nhận thức con đường"

Với Trí tuệ Vô Thượng của bậc Toàn giác, với Đức Từ Bi vô hạn , Ngài đã chuyển vận Pháp Luân để làm lợi lạc vô cùng cho Chúng sinh:

“Giáo pháp mà Đức thế tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, là Giáo Pháp có hiệu năng tức khắc, khuyến khích suy gẫm tìm tòi, dẫn đến nơi (Niết Bàn), để bậc thiện trí am hiểu, mỗi người cho riêng mình." -- Trung A Hàm.

Hôm nay vui ngày Phật đản, chúng ta gặp nhau đây để chúc mừng nhau vì đã được Thừa hưởng Giáo Pháp Vi diệu của đức Thế Tôn, nên khuyến tấn nhau noi gương lành của đức Thế Tôn, học Giáo pháp của Đức Thế Tôn truyền dạy để tịnh hóa tam nghiệp cho chính mình và làm an lạc cuộc đời.

Và, hôm nay chúng ta vui ngày Khánh Đản trong bối cảnh trên thế giới có nhiều bất ổn và khổ đau: thiên tai, nhân họa xảy ra ngày càng nhiều và mức độ nguy hiểm ngày càng tăng; cộng thêm những nỗi khổ của kiếp người do những kẻ Cực đoan Tôn giáo (“Giới Cấm thủ kiến”) gây ra.. Đó là hậu quả của lòng sân hận, sự Vô minh và Nghiệp sát sâu dày của con người ở thế gian. Muốn cho thế giới an bình, giảm nhẹ nguy tai thì, người con Phật chúng ta cần tập Từ bi, hành hỷ xả, duy trì chánh niệm tĩnh giác, tinh tấn vững chãi, hành các thiện nghiệp, vun bồi cội phúc đức, thắp sáng đèn trí tuệ... Ai thực tập Giáo pháp người ấy thoát khỏi lưới nghiệp khổ đau. Trước tịnh tự độ sau độ người thoát khỏi sự kiềm tỏa của ba độc Tham sân si. 
Nguyện thế giới hòa bình chúng sinh an lạc trong ánh sáng Phật đà!
Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni sớm thành tựu đạo nghiệp!
Kính chúc chư Phật tử và quan khách vô lượng an lạc, cát tường như ý!
Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.