Văn hóa Phật Giáo

Tuyển tập câu đối chữ Hán của cố Đại lão Hoà thượng chùa Từ Đàm - Thích Thiện Siêu, do Hoà thượng Thích Hải Ấn, đương kim trú trì chùa Từ đàm sưu tập. Phần 3
01.  Chí đạo bất ngại ngôn ngôn thuyên, tức tục thức chơn đốn ngộ khẳng thừa đương, vận thủy bang sài giai diệu dụng,
Nghi tình nhất phiên khám phá, phi tâm phi vật bổn lai chơn diện mục, ma chuyên thụ chỉ tổng thiền cơ.

至 道 不 在 言 詮 即 俗 即 真 頓 悟 肯 乘 當 運 水 梆 柴 皆 妙 用
疑 情 一 番 勘 破 非 心 非 物 本 來 真 面 目 磨 磚 豎 指 總 禪 機
Đạo rốt ráo đâu ở thuyết đàm, là tục, là chơn, ngộ liền vẫn vậy, gánh nước nôi, chặt củi nè đều là diệu dụng,
Tình nghi nan một khi khám phá, chẳng tâm, chẳng vật, mặt mũi xưa nay, mài ngói gạch, giơ ngón tay cũng chỉ thiền cơ.


                  (Tặng chùa Thiền Tôn-Huế)
02.  Vĩnh khí tà tư quy hướng Phật đà tăng phước lạc,
Quang hàm vạn tượng trượng bằng tuệ nhật phá sân si
永 棄 邪 思 歸 向 佛 陀 增 福 樂
光 含 萬 像 仗 憑 慧 日 破 瞋 癡  
Mãi bỏ ý tà, qui hướng Phật đà, thêm phước lạc,
Bao gồm vạn vật, nương theo vầng tuệ, phá sân si.
03.  Nhập giải thoát môn, thiết đoạn tham sân si mạn hữu lậu nghiệp,
Chứng Tam Bảo địa, thường hành từ bi hỷ xả vô lượng tâm.
入 解 脫 門 設  斷 貪 瞋 癡 慢 有 漏 業
證 三 寶 地 常 行 慈 悲 喜 捨 無 量 心
Vào cửa giải thoát, nghiệp hữu lậu tham sân si mạn phải quyết dứt trừ,
Chứng miền Tam bảo, tâm vô lượng từ bi hỷ xả cần luôn thực hiện.
               (Tặng chùa Vĩnh Quang)
04.  Lý tuyệt lưỡng biên tức tâm tức vật,
Đạo vô đốn tiệm phi thật phi quyền.
裡 絕 兩 邊 即 心 即 物
道 無 頓 漸 非 實 非 權
Lý dứt hai bên, là tâm là vật,
Đạo không mau chậm, chẳng thật chẳng quyền.
05.  Vệ già lam nhi thanh tịnh
Hộ Phật pháp dĩ trường tồn
衛 伽 藍 而 清 淨
護 佛  法 以 長 存      
Giúp già lam thành thanh tịnh,
Hộ Phật pháp được trường tồn”.
06.  Quảng khai phương tiện môn thiện duyệt tần già phổ kiến pháp tràng vu xứ xứ
Hương biến trang nghiêm độ tư bồi đạo thọ cao tiêu đức bổn ư trùng trùng.
Mở rộng cửa phương tiện khéo xiển tần già, dựng xây pháp tràng khắp chốn chốn,
Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ gốc đức hạnh ở nơi nơi.
07.  Chân tục hổ dung duyệt đệ nhất nghĩa
Tự tha kiêm lợi nhập bất nhị môn
真 俗 互 融 閱 第 一 義
自 他 兼 利 入 不 二 門
Chân tục đều thông, nêu nghĩa đệ nhất,
Ta người cùng lợi, vào cửa không hai.    
08.  Bảo địa trang nghiêm, sắc hương bất dị,
Phật ngôn quảng đại xuất nhập tùy duyên.
寶 地 莊 嚴 色 香 不 異
佛 門 廣 大 出 入 隨 緣
Đất báu trang nghiêm, sắc hương không khác,
Cửa Phật quảng đại ra vào tùy duyên.
09.  Nhập thử môn vô tham sân si mạn
Đăng thị địa, hữu hùng lực từ bi
入 此 門 無 貪 瞋 癡 慢
登 是 地 有 雄 力 慈 悲
Vào cửa đây, không tham sân si mạn,
Lên đất này, có hùng lực từ bi.
10.  Phứơc tuệ viên tu chơn Phật tử,
Trí bi song vận đại từ tôn.
福 慧 圓 修 真 佛 子
智 悲 雙 運 大 慈 尊
 
Phước tuệ tròn tu chính người Phật tử,
Trí bi đầy đủ, ấy bậc đại từ.
11.  Cứu khổ tầm thanh Quán Tự Tại
Từ bi nguyện lực Diệm Nhiên Vương
救 苦 尋 聲 觀 自 在
慈 悲 願 力 焰 然 王    
Quán Tự Tại tìm tiếng kêu cứu khổ nạn,
Diệm Nhiên Vương theo sức nguyện tỏ từ bi.
(Câu đối tặng Chùa Già Lam, Tp. Hồ Chí Minh)
12.  Đại từ Đại bi mẫn chúng sanh, ứng hoá tùy duyên thân kỳ thân nhi địa kỳ địa,
Đại hỷ đại xả tế hàm thức, oai đức tự tại thánh trung, thánh nhi thiên trung thiên.

大 慈 大 悲 愍 眾 生 應 化 隨 緣 身 其 身 而 地 其 地
大 喜 大 捨 濟 含 識 威 德 自 在 聖 中 聖 而 天 中 天
Đại từ đại bi thương xót chúng sanh, theo duyên ứng hoá, thân với thân như đất với đất,
Đại hỷ đại xả cứu tế vạn loài, oai đức tự tại, thánh trong thánh như trời trong trời
13.  Từ nhãn quán chúng sanh ư trí ư ngu thị đồng nhất tử,
Tôn phong thành Phạm vũ thị không thị sắc nhập bất nhị môn.
慈 眼 觀 眾 生 於 智 於 愚 是 同 一 子
宗 風 成 梵 宇 是 空 是 色 入 不 二 門
Mắt thương nhìn chúng sanh, kẻ trí kẻ ngu đều là con cả,
Tông phong xây chùa Phật, ấy không ấy sắc vào cửa không hai.
(Tặng chùa Từ Tôn-Biên Hoà)
14.  Hai bài kệ thỉnh chuông u minh:
Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tức giai văn
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,
Nhất thiết chúng sinh thành chánh giác
鳴 鐘
願 此 鐘 聲 超 法 界
鐵 圍 幽 闇 悉 皆 聞
聞 塵 清 淨 證 圓 通
一 切 眾 生 成 正 覺    
Nguyện tiếng chuông này lan khắp nơi,
Tận cùng hang thẳm đến muôn loài,
Nghe chuông lóng sạch lòng ô trược,
Hưởng cảnh an vui giữa cuộc đời.
15.  Kệ nghe chuông:
Văn chung thinh,        Phiền não khinh,
Trí tuệ trưởng,            Bồ đề sinh,
Ly địa ngục,                Xuất hoả khanh,
Nguyện thành Phật,    Độ chúng sinh,
聞 鐘
聞 鐘 聲               煩 惱 輕
智 慧 長               菩 提 生
離 地 獄               出 火 坑
願 成 佛               度 眾 生  
Nghe tiếng chuông,      Phiền não nhẹ,
Trí tuệ lớn,                   Bồ đề sanh,
Lìa địa ngục,               Xa hoả khanh,
             Nguyện thành Phật,       Độ chúng sinh
16.  Tặng sư bà Diệu Không nhân ngày mừng thọ 85 tuổi:
Đạo thọ hoa khai hương mãn kỉnh,
Tùng lâm nguyệt hiện điểu qui sào
道 樹 花 開 香 滿 徑    
叢 林 月 現 鳥 歸 巢    
Cây đạo nở hoa thơm khắp nẻo,
Rừng thiền trăng sáng chim về tổ.
17.  Viết cho chùa Linh Sơn Pháp Bảo ở Nha Trang-Khánh Hoà
Tham thiền tu thấu tổ sư quan, văn tự hề vi trọng tại niêm hoa vi tiếu,
Diệu ngộ yếu cùng tâm lộ tuyệt, ngữ ngôn hà dụng toàn bằng khấu chỉ tam thanh.
參 禪 修 透 祖 師 關 文 字 兮 為 重 在 拈 花 為 笑
妙 悟 要 窮 心 路 絕 語 言 何 用 全 憑 扣 指 三 聲       
Tham thiền cần thấu triệt cửa Tổ sư, đâu cần văn tự, quan trọng ở tại niêm hoa vi tiếu
Ngộ đạo chỉ khi tận cùng nơi tuyệt lộ, chẳng màng ngôn ngữ, hoàn toàn nhờ ở gẩy tay ba tiếng.

Thich Hai An

CHÙA ĐÔNG HƯNG

NHẬT KÝ XÂY DỰNG

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Cảm ơn quý vị đã cúng dường Chùa Đông Hưng Thank you for your donation.